ای زیبا

پر پروازم میشوی

وقتی در خیال چشمانت

آسمانی میشوم

 

گل رز