......

 

چرا نمیشه گاهی حرفاتو راحت بزنی

همش میترسی از اینکه کسی ناراحت بشه

هم میخوام بگم هم نمیتونم

اصلا سکوت میکنم و حرفی نمیزنم

سکوت

 

کل رز