دنیا را روی کاغذ سپیدی کشیدم

اما

دیدم حتی لیاقت آن کاغذ را هم نداشت

پاره پاره اش کردم !

17/2/89

گل رز