شبهایت

رو به روشنایی ست

طلوع نزدیک است

درنگ جایز نیست

منحنی لبخندت را به

دایره ی خورشید

بسپار

روشن خواهی شد.

 

 

گل رز