ستاره ی من

لبخندت برایم معنی دیگری دارد

رازی بزرگ

فهمیدم خورشیدت طلوع کرده

ستاره ی من

با طلوع خورشید

تو در میان آسمان دلم

گم میشوی

و من...

 

گل رز