در این سکوت وهم انگیز

صدای قدمهایت که دور میشوی

آزارم میدهد

در تاریکی به دنبال شبتابی هستم

که شاید

آخرین نگاهت را

اگر رو به من باشد

ببینم