باد تندی می وزد

با صدایی گوش خراش

هوووووووی کشان

برگهای عاشق را

به آرزوی دیرینه خود میرساند

زیر پایت را نگاه کن

چند برگ عاشق میبینی

 

 

گل رز