بیا که رایت منصور پادشاه رسید

نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

جمال بخت زروی ظفر نفاب انداخت

کمال عدل به فریاد دادخواه رسید

سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آید

جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید

عزیز مصر به رغم برادان غیور

زقعر چاه بر آمد به اوج ماه رسید

کجاست صوفی دجال ملحد شکل

بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید

صبا بگو که چها بر سرم درین غم عشق

ز آتش دل سوزان و دود آه رسید

ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق

همان رسید که کز آتش به برگ کاه رسید

مرو به خواب که حافظ به  بارگاه قبول

ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید

 

حافظ