محبوبم

گذاشتم و گذشتم

و تو را

به خدا سپردم

 

گل رز