سفرت به خیر اما...

بد نیست اگر خاطرت بماند

به تعداد خط های سپید جاده ای که در آنی

دلم برایت تنگ میشود !!!

 

 

 

اینترنت