هر چه را جمع میبندم

تو هستی

هر چیزی را که منها میکنم

تو جواب درست آنی

ضرب کردم

بازم تویی

در تقسیم اما خارج قسمت تویی

و

باقی مانده

من

حالا مفهوم کاربرد ریاضی را در زندگی درک میکنم

 

 

گل رز