دلم از درون شکسته است مستم کن

همچو لاله از درون دلخون است مستم کن

از جام شراب کرم و معرفتت

ای دوست هر آنجه میتوانی مستم کن

بهاربیست                   www.bahar-20.com

گل رز