سکوتم از دلتنگی است و دلتنگی ام از نبودن تو و نبودن تو یعنی سکوت!

باز هم سکوت میکنم چون هر چه بگویم روزی علیه من  استفاده خواهد شد.

سکوت میکنم چون حق طبیعی من است

وکیلم باش و جایم از ناگفته ها بگو

از دلتنگیهایم و از نبودنت

از خستگی هایم  از تنها ستاره ی آسمان دلم بگو که دیگر هیچوفت سوسو نمیزند

از این هوای سرد بگو

بگو که باز پاییز است و خزانم نزدیک

بگو کی رفته ای که هوا اینقدر سرد شد

بگو با کدام بهار باز می آیی

اصلا باز می آیی

بگو از تولدت

از متولد شدنت بگو از آمدنت بگو

میخواهم گرم شوم از بهار بگو از بهار زندگی ات از شاخه گل زندگی ات بگو

دلم گرم میشود وقتی از تک شاخه گل زندگی ات میگویی

دلم گرم میشود وقتی میخندی 

و با هر غم تو گویی زمستان به یک باره به تمام وجودم رخته میکند

از بهار بگو

میخواهم گرم شوم

از تولدت بگو

میخواهم جوانه بزنم

میلادت مبارک

 

گل رز

٢٩/٨/٨٩