زمان: دهم ماه محرم

سال ۶١ ه.ق

 

مکان: نینوا

 

این یک فسانه نیست