دلم شوق پرواز دارد

ولیکن آسمان ابری است

غم دل را به زیر بارش مستانه ی باران

خواهم شست

وقتی آسمان هفت رنگ شد

دلم در تب و تاب پریدن

در میان کوچ پرستو

در آسمان نیلگون

پرواز میکند

 

رنگین کمان