خداوند کلیدهای گنجینه های خویش را در دستان تو گذاشته است!

چرا که به تو اجازه داده که از اون بخواهی، پس هر گاه بخواهی میتوانی درهای نعمتش را با دعا بگشایی و ریزش باران رحمتش را طلب نمایی.

پس تاخیر در اجابت تو را نومید نکند، زیرا اعطای خداوند به اندازه نیت است. چه بسا در اجابت دعایت تاخیر اندازد تا پاداش دعا کننده بیشتر و عطای آرزومند افزونتر گردد.

چه بسا چیزی را خواسته ای و به تو ندهند ولی بهتر از آن را در دنیا یا آخرت به تو میدهند و یا صلاحیت در آن بوده که آن را از تو دریغ دارند.

چه بسا چیزی از خداوند بخواهی که اگر عطایت کند موجب تباهی دینت شود. پس همیشه از خداوند چیزی را طلب کن که زیباییش برایت بماند و وبالش از تو دور باشد، که نه ثروت برای تو ماند و نه تو برای ثروت مانی.

 

نهج البلاغه