وقتی‌ شب‌ از کوچه‌ رَد شُد،
حکم‌ِ خنده‌ تا اَبَد شُد،
وقتی‌ گُل‌ صدتا سبد شُد ،  یادِ من‌ باش‌ !

وقتی‌ غم‌ ، خونه‌نشین‌ شُد،
وقتی‌ سایه‌ نقطه‌چین‌ شُد،
روزگار بهتر از این‌ شُد ،  یادِ من‌ باش‌ !

هَر جا راه‌ِ بسته‌ دیدی‌،
آینه‌ی‌ شکسته‌ دیدی‌،
یا یه‌ مَردِ خسته‌ دیدی‌ ،  یادِ من‌ باش‌ !

سَرِ پیچ‌ِ هَر ترانه‌،
پُشت‌ِ هَر حرف‌ُ بهانه‌ ،
تا همیشه‌ عاشقانه‌ ،  یادِ من‌ باش‌ !

جای‌ من‌ رُ خالی‌ کن‌،
اگه‌ خورشید در اومد !
اگه‌ جادوی‌ سیاهی‌ ، بی‌اثر شُد !
جای‌ من‌ رُ خالی‌ کن‌،
اگه‌ غصّه‌ سَر اومد !
اگه‌ قاصدک‌ دوباره‌ ، خوش‌خبر شُد !

 

 

رقص در سلول انفرادی

یغما گلرویی