باران میبارد

باران چه تند میبارد

چترت را ببند

بدون چتر

باران زیباتراست......

چتر فاصله می اندازد بین و تو و رحمت خدا

چتر فاصله می اندازد بین تو و غم آسمان

تو هم ببار

هر وقت به اندازه آسمان دلت گرفت ببار

بدون چتر ببار

گل رز

١/٩/٨٨