دلم بی قرار توست

هر صیقلی تو را منعکس میکند ...

 

گل رز